Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website. Lees ons Privacybeleid

Algemene Voorwaarden Albrecht & Co

 

Artikel 1 – Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ALBRECHT & CO BVBA, met maatschappelijke zetel te B-3583 Paal-Beringen, Diestersesteenweg 80/1 (hierna kortweg Albrecht genoemd), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, behoudens  uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze algemene voorwaarden exclusief de partijen. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit. De ongeldigheid van deze algemene voorwaarden of van één van de hierna vermelde bepalingen brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere bepalingen van deze voorwaarden niet in het gedrang.

 

Artikel 2 - Bestellingen

Elke bestelling heeft slechts een bindend karakter nadat ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werd door het daartoe bevoegde orgaan van Albrecht. De door de werknemers van Albrecht aangegane verbintenissen, verbinden Albrecht eerst wanneer zij door het daartoe bevoegde orgaan van Albrecht uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd werden. Bestellingen kunnen niet eenzijdig worden opgezegd door de klant. Wanneer de klant het contract verbreekt is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met minstens € 50 als vergoeding voor administratieve kosten. Van deze vergoeding zal indien er een voorschot gestort werd, het voorschot  afgetrokken worden. Dit alles zonder nadeel te berokkenen aan het recht van Albrecht om de volledige vergoeding van de schade te eisen. Albrecht behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, de bestelde koopwaren of uit te voeren werken te laten leveren of te laten uitvoeren door derden. De uitvoering van elke opdracht is strikt beperkt tot het materiaal  dat uitdrukkelijk in de offerte of het bestek is aangeduid.

 

Artikel 3 – Offertes

Offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken aan de opgestelde voorwaarden, waarna zij eventueel onder- hevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de klant of zijn vertegenwoordiger. Offertes gelden enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn. Wanneer betaling van een voorschot voorzien is in de overeenkomst bindt de offerte Albrecht slechts na betaling van het overeengekomen voorschot.

 

Artikel 4 – Verhuur

Albrecht verbindt er zich toe dat het gehuurde materiaal bij afhaling zich in goede staat bevindt. De ontvangst van het gehuurde materiaal door de klant zonder een opmerking te maken m.b.t. de staat van de goederen, wordt beschouwd als een erkenning vanwege de klant van de goede staat van de goederen. Eveneens verbindt de klant er zich toe om de gehuurde goederen als een goed huisvader te behandelen en deze in degelijke staat terug te brengen. Bij eventueel verlies, breuk van de ski of snowboard (vb. staalkant uit ski) of sticks, zware beschadiging aan het belaag alsook verlies van skischoenen of soft boots is de klant verplicht de aankoopprijs van het gehuurde materiaal te betalen. De prijslijst van het gehuurde materiaal is steeds beschikbaar bij de Albrecht.

 

Artikel 5 – Leveringstermijn

De door Albrecht meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met dien verstande dat elke uitwendige oorzaak, overmacht, staking of lock-out Albrecht ontslaat van de naleving der termijnen. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, opzegging van de overeenkomst door de klant of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

 

Artikel 6 – Klachten

Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten over niet zichtbare gebreken moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 5 dagen na vaststelling van de gebreken en   worden slechts aanvaard in de mate dat de fabrikant bevestigt dat de geleverde koopwaren niet voldoen aan de gestelde eisen. Facturen die niet per aangetekende brief binnen 8 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Ingeval van gedeeltelijk protest van de factuur blijven de factuurbedragen waarop het protest geen betrekking heeft, opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij bij niet-tijdige betaling vermeerderd met intresten en schadevergoeding conform art. 9.0. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het tegenbewijs van niet-ontvangst van de factuur op de vermoedelijke datum behoort aan de klant.

 

Artikel 7 – Waarborg

De garantie is steeds deze welke de leverancier aan Albrecht geeft. Er kan slechts beroep gedaan worden op de verleende waarborg na volledige betaling van de goederen aan Albrecht. Het vervangen van een onderdeel van het goed verlengt de waarborg niet. Elke wijziging aan het goed of het aanbrengen van nieuwe niet oorspronkelijke elementen zorgt voor het verlies van de verleende waarborg. Gebreken die ontstaan zijn door onjuist gebruik of verkeerd onderhoud blijven in elk geval buiten de werking van de garantie.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Mogelijke beschadigingen aan de geleverde goederen te wijten aan elementen waaraan Albrecht volledig vreemd is, kunnen niet ten laste gelegd worden van Albrecht. Bij beschadiging door slecht onderhoud of gebruik van materialen die niet geschikt zijn voor het geleverde goed (bijv. het gebruik van slechte benzine) kan de klant geen verhaal laten gelden ten opzichte van Albrecht. Worden onder meer aanzien als overmacht  waardoor Albrecht van alle schadevergoedingen en van iedere verantwoordelijkheid ontslagen is: een volledige of zelfs gedeeltelijke staking of lock-out, ongevallen, branden, gebrek aan wisselstukken bij de leveranciers of bij Albrecht. De aansprakelijkheid van Albrecht is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, die te wijten is aan haar zware fout of bedrog  van één van haar aangestelde, of het foutief uitvoeren of niet-uitvoeren van een afgesloten overeenkomst behoudens ingeval van overmacht. Onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald kan de aansprakelijkheid van Albrecht niet verder gaan dan het bedrag welk nodig is om in de vervanging van de door Albrecht geleverde goederen te voorzien. Albrecht kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Elk schadegeval moet binnen de 8 dagen na haar ontstaan, schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan Albrecht, bij gebreke waaraan de aanspraak als onontvankelijk wordt beschouwd. In deze kennisgeving dient de schade tevens  begroot te worden. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan ten laste van Albrecht gelegd worden.

 

 

 

Artikel 9 – Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking, uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Albrecht ongeacht de wijze van betaling. Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst, dat brengt de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle termijnbetalingen met zich mee. Geen enkele vertraging in de betaling kan aangenomen worden zelfs niet onder voorwendsel dat de klant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de staat of door derden, ongeacht om welke reden ook. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijke betwiste levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet betwist wordt uit te stellen. Dit geldt eveneens ingeval de klant de goederen die ter zijner beschikking worden gesteld, niet afhaalt.

Ook vertraging in de werken welke niet aan Albrecht te wijten zijn, geven geen recht tot inhouding van betaling evenmin als wijziging in het oorspronkelijk contract of bijwerken. Tenzij schriftelijk bedongen is geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere toegelaten. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 10% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van  € 125,00. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet vervallen facturen opeisbaar. Verwijlintresten aan 10% per jaar zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet vervallen facturen opeisbaar worden, eveneens is en forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, me een minimum van € 125,00. Voor de berekening van de intresten wordt een begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Bij niet betaling op de vervaldag behoudt Albrecht zich het recht voor zonder verwittiging de levering op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn. Albrecht is ten alle tijden gerechtigd het geheel of een gedeelte van haar schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden.

Alle innings-, vervolgings- en gerechtskosten, evenals de kosten van raadsman, vallen ten laste van de klant dewelke huidige algemene voorwaarden overtreedt. Indien de klant zich in een procedure van vereffening, WCO, faillissement of een gelijkaardige procedure bevindt of indien er beslag gelegd wordt op goederen van de klant, houdt Albrecht zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Albrecht is alsdan niet meer gehouden de opdracht of het nog niet uitgevoerde deel daarvan na te komen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De door Albrecht geleverde goederen worden, in afwijking van art 1583 B.W., pas eigendom van de klant na totale betaling van de verkoopprijs en desgevallend van intresten, schadevergoeding en kosten. Bij betaling per cheque gebeurt de overdracht na definitieve incasso van de bedragen. De risico’s m.b.t. de geleverde goederen gaan echter dan ook dadelijk over op de klant vanaf  het ogenblik dat de goederen de onderneming hebben verlaten. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zal de klant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van Albrecht.

 

Artikel 11 – Bevoegdheid

Op alle afgesloten overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd en indien de vordering minder dan 1.860 € bedraagt is het Vredegerecht te Beringen bevoegd.

 

 

 

Bescherming van de Privacy

 

Albrecht & Co verwerkt uw persoonlijke gegevens volgens deze privacyverklaring. Voor meer info hierover kan u steeds terecht bij Albrecht & Co via info@albrechtenco.be t.a.v. Joke Schraepen.

 

Gegevens

Enkel persoonlijke gegevens van onze klanten, die noodzakelijk zijn voor onze werking, worden bijgehouden.

Het gaat om volgende gegevens, die steeds verstrekt worden door onze klanten zelf:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoon / GSM nummer
  • Email
  • BTW nummer van onze professionele klanten
  • Eventueel andere contact personen voor onze professionele klanten
  • Geboortedatum van onze Indoor-ski-piste klanten
  • Gewicht van onze ski-verhuur klanten
  • Lengte van onze ski-verhuur klanten
  • Leeftijd van onze ski-verhuur klanten

 

Gebruik door derden

Enkel voor garantiedoeleinden worden de persoonsgegevens van onze klanten door gespeeld aan onze leveranciers en dit binnen Europa. Onze leveranciers zullen de nodige maatregelen nemen ter bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten.

Voor de rest worden zij enkel intern gebruikt en worden nooit doorgespeeld aan derden voor commerciële doeleinden.

 

 

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard zo lang als nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Ook daar worden gegevens bewaard zolang als nodig is.

 

Opvraging van de persoonlijke gegevens

Onze klanten kunnen steeds hun persoonlijke gegevens opvragen en verbeteren indien nodig. Vb. bij onjuiste schrijfwijze, verhuis, …

Onze klanten kunnen hun persoonlijke gegevens steeds laten verwijderen tenzij wij hierdoor niet meer aan de wettelijke vereisten voldoen, dan is het niet mogelijk (boekhouding).

Onze klanten kunnen zich ook steeds uitschrijven bij het ontvangen van nieuwsbrieven door de link, die onderaan voorzien is. Zij dienen wel steeds hun definitieve uitschrijving te bevestigen via de ontvangen mail.

Onze klanten kunnen steeds hun persoonlijk gegevens opvragen door een mailtje te sturen naar info@albrechtenco.be t.a.v. Joke Schraepen.

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.